Home Updates News About Us Salukis Litters Plans Photos Guestbook E-mail

| 7 weeks |
Sire: Dam:
  N CH
Barakisch Mansooreh Wallah Barakisch Narm Xubi de Lunduki
 
The boys:
Photo: Mona UddÚn
Ghufran de Lunduki
Owner: Mona UddÚn, Sweden
 
Photo: Jan B°
Ghalib de Lunduki
Owner: Jan B°
 
The girls:
 
Gabana de Lunduki
Owner: Peter Funke, Sweden
 
Gadi de Lunduki
Owner: Elisabeth & Geir SkjŠveland
 
Gaia de Lunduki
Owners: Karin Maarteig
 
Gazelleh de Lunduki
Owner: Taru Broberg, Finalnd
 
Left photo: Mirjana Hecimovic
Gizella de Lunduki
Owner: Mirjana Hecimovic, Sweden
 
 
Barakisch Mansooreh Wallah Sedeki Gerdu Am Can Ch
Sedeki Mazuri Cha Barr
Am Ch
Sedeki Mazuri Ashar
Sedeki Montebello Zerfa
Am Ch
Sedeki Mazuri Cha Har 
Am Ch
Sedeki Mazuri Ashar
Sedeki Montebello Zerfa
Barakisch Kesmakesh Al Uzza S Ch
Blue Shiraz Brahma
Nord Ch
Blue Shiraz Meshed
Blue Shiraz Appa Te Ke
Barakisch Gonjeshk Oqab Int Nord Ch NV-84
Kashmani Lanthir-Abshar
Barakisch Dashilak-Rafiq
Int N S Ch NV-04
Barakisch Narm Xubi de Lunduki
N Ch
Latif Min el Akbar
Ch
Faysal de Lunduki
Dazzeling Diamond de Lunduki

Biba De Lunduki
Int B Lux Swiss Ch
Fateh Icam de Cassandra
Int Swiss Ch
El Oriental┤s King Ramses
Int F Ch
Aziza Icam de Cassandra
Barakisch Javedani Liaqat Blue Shiraz Dakar S Ch
Blue Shiraz Brahma
S Ch
Blue Shiraz Ah-Ho-Appa
Barakisch Itara Mashur
Smooth
Int NordCh
Baklava's Ahsan Min
Barakisch Faxte Paresh
Smooth